اخبار


تغییر نمای پروژه همراه شهر

در طی مراحل انجام خدمات مشاوره و مدیریت طرح در مجموعه همراه شهر بنا بر درخواست کارفرما طراحی نمای مجموعه همراه شهر توسط این مهندسین مشاور در حال انجام است

مشاهده خبر