ساختمان مرکزی راه آهن

آغـــاز قرارداد:1385/08/16
پایان قرارداد:1390/12/29
کارفرما:وزارت راه و شهرسازی ج.ا.ا. - راه آهن ج.ا.ا.
مسئولیت:مدیرت بر طرح، مدیریت بر ساخت
زیربنا:46000
وضعیت پروژه:تحویل قطعی
مکان پروژه:تهران میدان آرژانتین خ آفریقا
زیربنا 46000
%100پیشرفت پروژه

1959روز سپری شده

رویدادهای مهم
شرح پروژه

پروژه احداث ساختمان ادارات مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شــرکت تدبیر عمران ایرانیان در اواســط پروژه و بعد از اتمام اســکلت فلــزی پــروژه راهآهــن کــه بــه مــدت ۳ ســال بطول انجامیــده بــود بــه عنــوان مدیــر طــرح انتخــاب گردیــد. از انتظــارات کارفرمــا میتوان به حل مشــکلاتی چــون تکمیل هرچــه ســریعتر پــروژه و یکپارچــه ســازی بیــن فعالیتهــا و مشاورین پروژه نام برد.

یکپارچه سازی فعالیتها

باتوجه به اینکه کارفرمابعدازخاتمه قرارداد با مشاورین قبلی پروژه یک مشــاور معماری و یک مشــاور تاسیسات بصورت جدا گانــه انتخــاب نمــوده بــود یکپارچه ســازی فعالیتهای مهندسی پروژه به عهده مدیریت طرح قرار گرفت. مدیــر طــرح بــا انتخــاب کارشناســان بــرق، تاسیســات و معماری بسیار مجرب و با تجربه نسبت به یکپارچه سایزی فعالیتهای پروژه اقدام نمود.


روش کارامد در اجرای پروژه

ایــن مدیریــت طرح بــا توجه بــه پیدایش مشــکلات فراوان اجرایــی و فنــی بــا توجــه بــه تغییــر مشــاور کــه قبــل از ورود مدیریــت طرح صــورت پذیرفته بــود تغییرات بســیار زیادی در طراحی پروژه پدید آمده بود که با تدابیر اندیشیده شده در مدیریــت طــرح تصمیــم به تکمیــل 2 طبقه از پــروژه برای رفع تمامی این مشکلات گرفت. در این راستا ظرف مدت ۳ مــاه و رفــع تمام موانع در انجــام اینکار دو طبقه اول پروژه راه آهن را به صورت کامل به بهره برداری رســاند. بر اســاس همیــن رویکــرد و با رفــع تمامی نواقص طراحی و مشــکلات فنــی باقیمانــده، ادامــه پــروژه را ظرف 2 ســال و در راســتای برنامه زمانبندی به بهره برداری رساند.