قطار برقی شهر جدید هشتگرد

مترو کلانشهر تهران به هشتگرد

آغـــاز قرارداد:1390/09/15
پایان قرارداد:1398/06/13
کارفرما:مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
مسئولیت:مدیرت بر طرح، مدیریت بر ساخت
طول مسیر:25 کیلومتر
وضعیت پروژه:در حال اجرا
مکان پروژه:گلشهر کرج - شهر جدید هشتگرد
۲۵ کیلومتر طول خط
%100پیشرفت پروژه

2462روز سپری شده

رویدادهای مهم

-شروع عملیات زیرسازی و ابنیه فنی

-عقد قرارداد ۲۴۰۰ میلیارد ریالی با سپاسد

-خرید ریل

-احداث پل کردان و مسیرهای دسترسی

-پایان تملک حدود ۹۵ درصد از مسیر

-احداث سازه فضایی ایستگاه

-احداث سالن بلیط ایستگاه

-احداث مســیر دسترســی 2 کیلومتری ماموت و زیرگذر مربوطه

-شروع عملیات زیرسازی و ابنیه فنی
-عقد قرارداد ۲۴۰۰ میلیارد ریالی با سپاسد
-خرید ریل
-احداث پل کردان و مسیرهای دسترسی
-پایان تملک حدود ۹۵ درصد از مسیر
-احداث سازه فضایی ایستگاه
-احداث سالن بلیط ایستگاه
-احداث مســیر دسترســی 2 کیلومتری ماموت و زیرگذر مربوطه
شرح پروژه

در این طرح مقرر است ایستگاه گلشهر (خط ۵ تهران – کرج) به شهر جدید هشتگرد ادامه یابد. طول خط حدود ۲۵ کیلومتر اســت. علاوه بر احداث زیرســازی و ابنیه فنی موجود در مســیرها، ســاخت و نصب تمامی دیسیپلینها از جمله روسازی، سیگنالینگ، برق، مخابرات، ایستگاه، دپو و پارکینگ و.... نیز در دستور کار قرار دارد. شرح خدمات اصلی مشاور کارفرما به شرح زیر میباشد: ۱- خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار ۲- خدمات مهندسی ۳- خدمات تدارک کالا (مواد، مصالح و تجهیزات) ۴- خدمات مربوط به کارهای اجرایی ۵- خدمات نظارت (کنترل کیفیت) ۶- خدمات راه اندازی و تحویل ۷- خدمات مربوط به دورۀ بهره برداری ۸- خدمات برآورد هزینهها، کنترل پرداختها، امور حقوقی قراردادها

اهم اقدامهای صورت گرفته

▪ تهیــه اســناد فنــی مناقصــهEPCبــرای اجــرای زیرســازی، ابینه فنی، روسازی، ایستگاه، دپو و پارکینگ 

▪ برگزاری مناقصهEPCبرای احداث قطار برقی شهر جدید هشــتگرد (انجــام فرآیندهــای لازم در خصــوص اســتعلام ارزیابــی کیفــی- فنــی و بازرگانــی و تهیه تمام صورتجلســات مربوط به کمیته فنی بازرگانی و کمیسیون مناقصه)

 ▪ تهیه و بررسی برنامه زمانبندی مورد نیاز پروژهها

 ▪ بررســی صــورت حســابها /صــورت وضعیتهــا و تعدیلها  رســیدگی بــه مــوارد قــراردادی و حقوقــی مشــاوران و پیمانکاران