مترو شهرهای جدید

آغـــاز قرارداد:1390/05/01
پایان قرارداد:1393/03/01
۳۳۰ کیلومتر مسیر قطار
%100پیشرفت پروژه

1034روز سپری شده

رویدادهای مهم
شرح پروژه

در این طرح مقرر اســت حدود ۳۳۰ کیلومتر مســیر قطار برقی با اعتباری بالغ بر ۴۰/۰۰۰ میلیارد ریال احــداث گــردد. علاوه بر احــداث زیرســازی و ابنیه فنی موجود در مســیرها، ســاخت و نصب تمامی دیسیپلینها از جمله روسازی، سیگنالینگ، برق، مخابرات، ایستگاه، دپو و پارکینگ و.. نیز در دستور کار قرار دارد. لازم به ذکر است در این طرح تا کنون بیش از ۱۰۰ قرارداد با مشاوران و پیمانکاران منعقد شــده اســت.

اهم وظایف مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان در این طرح به شرح زیر است:


۱-خدمات برنامهریزی و کنترل پیشرفت کار

۲- خدمات مهندسی

۳- خدمات تدارک کالا (مواد، مصالح و تجهیزات)

۴- خدمات مربوط به کارهای اجرایی

۵- خدمات نظارت (کنترل کیفیت)

۶- خدمات راه اندازی و تحویل

۷- خدمات مربوط به دورۀ بهره برداری

۸- خدمات برآورد هزینهها، کنترل پرداختها، امور حقوقی قراردادها


در حال حاضر ۸ شــهر جدید در سراســر کشــور در اولویت طراحی (ســهند، صدرا، بینالود، مجلســی، شــیرین شــهر، عالیشــهر، پردیس، مهاجران) و ۵ شــهر جدید (هشــتگرد، پرنــد، گلبهار، بهارســتان و فولادشــهر) در اولویــت اجــرا قــرار دارند. عملیــات اجرایی به علت عــدم تخصیص منابــع مالی، فقط در شــهر هشــتگرد در حال انجام اســت. همچنین برای تامین منابع مالی اقدامهای لازم برای جذب سرمایه همچونBOTو تسهیلات مالی خارجی در دستور کار قرار گرفت.


اهم اقدامهای انجام شده در خصوص سایر شهرهای جدید


برگزاری مناقصه برای اجرای زیرسازی و ابنیه فنی مسیر قطار برقی شهر جدید بهارستان

برگزاری مناقصه برای اجرای زیر سازی و ابنیه فنی مسیر قطار برقی شهر جدید فولادشهر

برگزاری مناقصهEPCبرای اجرای زیرسازی و ابنیه فنی مسیر قطار برقی شهر جدید گلبهار

انجام فرآیند خرید خدمات مشاوره برای تمامی دیسیپلین های مورد نیاز برای اجرای قطار برقی شهرهای جدید صدرا، سهند، گلبهار، بینالود، بهارستان، فولادشهر، مجلسی به شرح زیر:

• مطالعات مرحله اول و دوم ایستگاه

• مطالعات مرحله اول و دوم مسیر و ابنیه فنی

• مطالعات نظام بهره برداری و تعیین الزامات مترو سیستم

• مطالعات مرحله اول و دوم طراحی کنترل و علائم الکتریکی، ارتباطات، برقی کردن، تهویه و تاسیســات و روشــنایی،

تجهیزات دپو و پارکینک، ناوگان

• مطالعات مرحله اول و دوم طراحی سیویل دپو و پارکینگ

تهیه و بررسی برنامه زمانبندی مورد نیاز پروژهها

بررسی صورتحسابها/صورت وضعیتها و تعدیلها

رسیدگی به موارد قراردادی و حقوقی مشاوران و پیمانکاران

در بهار ۱۳۹۳ قرارداد این شرکت به جز قطاربرقی به هشتگرد خاتمه یافته است.