مجتمع تجاری اداری باران

برج باران با داشتن موقعیت منحصر به فرد در تهران در آینده ای نزدیک به یکی از مراکز معتبر اداری تجاری تفریحی تبدیل خواهد شد. مدیریت طرح احداث این برج در حالی به این شرکت واگذار گردید که کارفرما پروژه را به همراه زمین و جواز ساخت از مالک سابق آن خریداری نموده و نیاز داشت در کمترین زمان ممکن عملیات اجرایی را آغاز و جهت بازگشت اصل و سود سرمایه صرف شده در آن، پروژه را در کمترین زمان ممکن به مرحله بهره برداری برساند. از سوی دیگر مالک سابق پروژه قرارداد طراحی آن را با یک مشاور خارجی منعقد نموده بود و کارفرما به منظور جلوگیری از پیمودن مجدد فرآیندهای زمانبر و دشوار مربوط به اخذ مجوزهای احداث این برج، تأکید بر عدم تغییر طرح قبلی که براساس آن مجوز ساخت صادر شده بود را داشت و این در حالی بود که مشاور مذکور پس از انتقال پروژه به هر دلیل پاسخ روشنی در خصوص ابهامات و درخواست ارائه مدارک کامل طراحی ارائه نمی داد.

آغـــاز قرارداد:1387/03/19
پایان قرارداد:1389/04/01
کارفرما:موسسه ناجی سازان امین
مسئولیت:مدیرت بر طرح، مدیریت بر ساخت
زیربنا:160000
وضعیت پروژه:تحویل موقت
مکان پروژه:تهران خ شریعتی پایین تر از حسینه ارشاد
160000 مترمربع زیربنا
%40پیشرفت پروژه

744روز سپری شده

رویدادهای مهم
شرح پروژه

ایــن پروژه در مجمو ع شــامل ۳۰ طبقه شــامل ۷ طبقه زیرزمین و ۲۲ طبقه روی همکف است. کاربریهای این ســاختمان شامل ۲۱۲ واحد اداری با مســاحت ۳۷۹۷۹ مترمربع و ۲۱۰ واحد تجاری با مســاحت کل ۲۷۴۳۵ مترمربع و همچنین شــامل چنــد ســالن اجتماعــات و ســالنهای غذاخوری اســت. ایــن پــروژه شــامل ۱۰۰۶ واحــد پارکینگ با مســاحت ۴۲۶۸۷ مترمربع و نیز بخشهای دیگر شــامل راهپلهها، آسانســورها و بخش تاسیسات بــرج اســت. لازم بــه ذکــر اســت در زمــان تغییــر مدیریت سرمایهگذار و خاتمه قرارداد، پروژه باران به میزان ۲ درصد از برنامه زمانبندی جلوتر بود.

طراحی و اجرای خاکبرداری و استحکام

پس از بررســیهای انجام شــده توسط شــرکت تدبیر عمران ایرانیــان در مــورد موضــوع خا کبــرداری و اســتحکام گــود پروژه به ارتفاع ۳0 متر، تصمیم گرفته شد تا عملیات مذکور بــرای اولیــن بــار در ایــران بــه صــورت طــرح و اجــرا (EPC) اجرا شــود. برای شــروع ســریع پروژه به 5 شــرکت که ســابقه فعالیتهــای ژئوتکنیکــی داشــته انــد بــا ارائــه مطالعــات ژئوتکنیــک بــه آنها و به صورت مناقصه محدود اعلام شــد کــه ظرف یک هفته پیشــنهاد خود را به صــورتEPCارائه دهند و با بررسی پیشنهادها ظرف کمتر از یک ماه عملیات شــروع گودبرداری آغاز شــد. همچنین به دلیل وجود قنات در بســتر کار و حجــم بــالای آب موجود، اجــرای این بخش از پــروژه بــه همراه عایقکاری دقیق و با نظارت یک شــرکت معتبر اجرا شــد. بدیهیاســت انجام پروژهای با زیربنای 1۶0 هــزار متر در کنار خیابان شــریعتی مشــکلات زیادی از جمله فضــای مــورد نیاز تجهیــز کارگاه دارد که همه این مســائل با تشــکیل جلســات متعــدد داخلــی در مدیریــت طــرح حل و فصل میگردید.

اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی

مدیر طرح برای احداث ســاختمان همزمان با گود برداری، طراحی پروژه را به مشــاوران زیصــلاح از طریق مناقصه به روشAHP( 1.شــرح خدمــات، 2.قیمــت، ۳.زمــان، 4. متخصصین و کادر سازمانی در پروژه) وا گذار کرد به طوری کــه قبــل از پایــان گودبــرداری، پیمانــکار اجرای ســازه تعیین شد و تجهیز کارگاه خود را شروع کرد.

طراحی معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی

بــا توجه به اینکه در طراحــی معماری اولیه توجه لازم به مســائل اقلیمــی و جغرافیایــی پروژه نشــده بــود، پس از طی مراحــل قانونی به منظور اصلاح طرح نمای پروژه قراردادی امضا شــد تا این اقدام به بازنگری طراحی معماری، ســازه و تاسیسات پروژه انجام پذیرد.

 طراحی سازه

نقشــههای اولیه موجود دارای نواقصی از قبیل هماهنگ نبودن نقشههای سازه با برخی قوانین نظام مهندسی کشور و همچنین همخوان نبودن برخی طرحها با تجهیزات موجود در کشــور بود، لذا شرکت تدبیر عمران ایرانیان با بررسیهای لازم و هماهنگی با کارفرمای پروژه تصمیم گرفت تا شرکتی را جهت بازبینی مجدد طراحیها بهکارگیرد. لازم به ذکر اســت در زمــان تغییــر مدیریت ســرمایهگذار و خاتمه قــرارداد، پروژه باران به میزان 2 درصد از برنامه زمانبندی جلوتر بود.

تهیه اسناد فنی و قراردادی پروژه

یکــی از فعالیتهــای مهــم شــرکت تدبیــر عمــران ایرانیــان، جمــع آوری اطلاعــات، تهیــه مشــخصات فنــی، انجــام فراخــوان، تهیــه اســناد مناقصــه و آمادهســازی پیشنویس قراردادهــا جهــت برگــزاری مناقصــه و عقــد قــرارداد بــا پیمانــکاران، طراحــان و فروشــندههای تجهیــزات مختلــف است. در این راستا کلیه مراحل یادشده در مورد بسته های کاری ماننــد خاکبــرداری و اســتحکام، فونداســیون و اسکلت، آسانسورها، پلههای برقی، اجرای نما، کفسازی و تاسیسات برق و مکانیک صورت پذیرفت.