مجتمع تجاری ارگ

مجتمع ارگ در یکی از مهم‌ترین و پر رفت و آمد‌ترین میدان‌های شهر تهران، میدان تجریش واقع است. جایی که از گذشته به بازارهای متنوع و مرکز خرید و فروش شمال تهران معروف بوده است. اما امروز با مدرن شدن تهران، جای یک مرکز خرید همگام با نیاز روز مردم خالی بود و اکنون مجتمع تجاری ارگ می‌تواند این جای خالی را برای مردم تهران پر کند.

مجتمع تجاری ارگ

مجتمع ارگ در یکی از مهم‌ترین و پر رفت و آمد‌ترین میدان‌های شهر تهران، میدان تجریش واقع است. جایی که از گذشته به بازارهای متنوع و مرکز خرید و فروش شمال تهران معروف بوده است. اما امروز با مدرن شدن تهران، جای یک مرکز خرید همگام با نیاز روز مردم خالی بود و اکنون مجتمع تجاری ارگ می‌تواند این جای خالی را برای مردم تهران پر کند.

آغـــاز قرارداد:1390/09/01
پایان قرارداد:1393/12/01
کارفرما:شرکت سرمایه‌گذاری صبا میهن
مسئولیت:مدیرت بر طرح، مدیریت بر ساخت، مشاور
زیربنا:۷۶۱۳۹ مترمربع
وضعیت پروژه:تحویل قطعی
مکان پروژه:تهران میدان تجریش خ ملکی (سعدآباد)
76139 مترمربع زیربنا
%100پیشرفت پروژه

1186روز سپری شده

رویدادهای مهم

۱- شروع عملیات اجرایی فونداسیون و اسکلت

۲- پایان عملیات اجرایی فونداسیون و اسکلت

۳- شروع عملیات ابنیه و تاسیسات

۴- پایان عملیات ابنیه و تاسیسات

۵- شروع اجرای جریان ضعیف ( BMS ، اطفاء حریق ، شبکه و ... )

۶- پایان اجرای جریان ضعیف

۷- اجرای نما

۸- تحویل پروژه

۱- شروع عملیات اجرایی فونداسیون و اسکلت
۲- پایان عملیات اجرایی فونداسیون و اسکلت
۳- شروع عملیات ابنیه و تاسیسات
۴- پایان عملیات ابنیه و تاسیسات
۵- شروع اجرای جریان ضعیف ( BMS ، اطفاء حریق ، شبکه و ... )
۶- پایان اجرای جریان ضعیف
۷- اجرای نما
۸- تحویل پروژه
شرح پروژه

مرکز تجاری ارگ (امیر کبیر) در زمینی به مساحت 10508 متر مربع در میدان تجریش تهران و در خیابان ملکی (سعدآباد) واقع شده است. این مجتمع در 10 طبقه (5 طبقه تجاری و 5 طبقه پارکینگ) ساخته شده است. این مجتمع دارای فروشگاه‌هایی به مساحت 10 تا 340 متر مربع است و برای برندهای سرشناس که نیاز به فضای بیشتری دارند، فروشگاه‌های 650 متر مربعی در نظر گرفته است. لباس و اکسسوری، طلا و جواهر، عطر و ادکن، لوازم بهداشتی و آرایشی و لوازم خانه و الکترونیک عمده محصولاتی‌اند که در این مرکز تجاری به فروش می‌رسند. همچنین برای رفاه حال بازدیدکنندگان 1000 واحد پارکینگ، 2970 متر مربع بام سبز، فودکورت، 2 کافی‌شاپ، رستوران سرپوشیده، آمفی‌تئاتر، کارواش و ... در نظر گرفته شده است. از ویژگی‌های عمده این مرکز تجاری می‌توان به نمای خاص آن اشاره کرد که از ترکیبی از آلومینیوم و شیشه ساخته شده واز میدان تجریش کاملا مشخص است. همچنین این مجموعه مجهز به سیستم ساختمان هوشمند است.

نمای پروژه

محله تجریش دارای هویت فرهنگی-تاریخی است که به شکل نشانههایی در این مجموعه تجاری-تفریحی تبلور یافته است. سعی آن بوده است که هرچه بیشتر این هویت در شکل و فرم ساختمان و عناصر هویت بخش آن خود را متجلی کند. همین نکته باعث جذب مراجعان بیشتر از تمام نقاط تهران یا حتی ایران به این مرکز شده است. به منظور وفاداری به حضور طبیعت مثل کوه، قله، برف، درختان، ترانشههای سبز، حرکت، مردم، آبشار و برای هرچه بیشتر نزدیک شدن به این اصل سعی شده است که در حجم، نمادی از کوه و قله دماوند و جنسیت صخرهها و سنگها استفاده شود. بررســیهای صــورت گرفتــه از ســوی کارشناســان معماری مدیریــت طرح به این نتیجه ختم شــد که به تغییــرات جدی در نقشــههای موجــود بهخصــوص بــه لحاظ عملکــرد فضاها و روانســازی دسترســیها نیاز اســت. همچنین نمــای پروژه بهدلایل ذیل میبایست تغییر میکرد

• لزوم خلاقیت و نوآوری در طراحی

 • لزوم نوآوری در کاربرد مصالح و فناوریهای ساختمانی


برگزاری مسابقه معماری

نظر به نقش و اهمیت نمای مجتمع ارگ تجاری به عنوان یک نماد شهری در میدان تجریش و نیز استفاده از حداکثر توان مهندسی معماری کشور، موضوع برگزاری مسابقه طراحی معماری نما، بام و محوطه مجتمع ارگ تجاری بر اساس هویت تعریف شده برند مجتمع در دستور کار قرار گرفت. شــرکت تدبیر عمران ایرانیان با دعوت از گروههای مختلف شــامل شــرکتها و معماران خوشــنام در سطح کشور اقدام به برگزاری مسابقه (نما، محوطه و بام) کرد که در نهایت طرح موجود جهت اجرا مورد تایید قرار گرفت.


طراحی مهندسی و مدیریت زمان پروژه

با توجه به تغییرات زیاد پروژه که به روش ســه عاملی در حال اجرا بود این تغییرات باعث تطویل زمان و عدم اعتماد به نتایج مهندســی میگردید با پیشــنهاد مدیر طرح روشEPCانتخاب گردید. که باعث شــد مســئولیت ثابت نگه داشــتن زمان و مهندسی به عهده پیمانکار قرار گیرد.


تغییرات کاربردی

تغییر رمپ ورودی به طوریکه خودروها بتوانند بدون ایجاد اختلال و ترافیک و با یک فرمان مستقیم وارد پروژه شوند

اصلاح رمپ پارکینگ و مهندسی ارزش

بــا توجــه بــه اینکــه در بخــش رمــپ پارکینگهــا در طراحــی ابتدایی مشــکل گردش خودروها وجود داشــت، لازم بود با طراحی مجدد این بخش از پروژه، مشکل یاد شده رفع شود کــه در نهایــت با طراحی مجدد رمــپ پارکینگها، ضمن رفع مشــکل موجــود حــدود 2000 مترمربع نیز به فضــای تجاری و درآمدی معادل 200 میلیارد تومان نصیب سرمایهگذار شد.


پوشش کف پارکینگها

در اســناد و نقشــههای اولیه در خصوص پوشش کف بتنی پارکینگهــای پروژه ارگ، مواد کوتینگ پایه ســیمانی مانندآرمــلات مدنظــر بــود کــه این پوشــش به دلیــل نحــوه اجرا، هزینــه تمــام شــده و کیفیــت نمونههــای مشــابه، از ســوی مدیریــت طــرح رد شــد و پوشــش پلــی اورتــان بــر پایــه مواد پلیمری مورد نظر قرار گرفت.


عایق صوتی

جهــت جلوگیــری از آلودگــی صوتــی ایجــاد شــده در فضای شــهربازی، تمهیدی بــرای اجرای عایق صوتــی این فضا در نظر گرفته نشده بود. بـا توجـه بـه موقعیـت فضـای شـهربازی مجتمـع تجـاری ارگ در طبقـه سـوم (طبقـه فوقانـی صنـف طـلا و جواهـر) حفـظ کیفیـت فضاهـا از نظـر آلودگـی صوتـی در اولویـت کاری مدیر طــرح قــرار گرفــت. از آنجــا کــه میــزان نویــز محیطــی ایجــاد شــده در شــهربازی حــدود 80 تــا 100 دســیبل و میــزان نویــز محیطــی اســتاندارد بــرای واحدهــای تجــاری حــدود 50 تــا ۶5 دســیبل اســت، نویــز ایجــاد شــده در شــهربازی حــدود ۳0 دســیبل بیشــتر از میــزان اســتاندارد در محیطهــای تجــاری اســت لــذا جهــت رفــع ایــن مشــکل بــا مهندســی انجــام شــد مشــکل مرتفــع گردیــد.


پوشش آتشپاد سازه

در نقشــههای اولیه ارائه شــده هیچ تدبیــری برای حفاظت ســازه پــروژه به صــورتPassiveو در مدت زمــان حداقل 120 دقیقــه در برابر آتش اندیشــیده نشــده بــود لذا مدیریت طــرح بــا اســتناد بــه ضوابــط جدید منــدرج در مبحث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان کــه محافظــت ســازه، قطعــات و مصالــح را در برابــر آتــش بــا توجــه به کاربــری و ابعــاد آن تا مدت مناسب الزامی میداند، بر آن شد تا سیستم مناسب و مقرون به صرفه تری را جهت محافظت ساختمان در برابر آتش انتخاب کند. در ایـــن راســـتا انـــواع پوشـــشهای مقـــاوم در برابـــر آتـــش جهـت محافظـت غیرعامـل (Passive) سـازه مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه در نهایـت مـاده آتشـبندی سـیمانی در پـروژه بـــه کار رفـــت.