مجتمع تجاری گل مریم

عدم وجود مرکز تجاری مناسب در منطقه هفت شهرداری تهران فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری به منظور احداث یک مجموعه بزرگ جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون شهروندان به وجود آورد ، شرکت سرمایه گذاری مهرگان با درک مناسب از این شرایط تصمیم به احداث مجتمع تجاری مریم در موقعیتی مناسب گرفت . مدیریت طرح این پروژه 1300 میلیاردی در حالی به شرکت تدبیر عمران ایرانیان واگذار شد که مشکلاتی همچون وجود معارضین ، عدم وجود مجوز ساخت ، عدم رضایت از طرح اولیه پروژه از جانب کارفرما و لزوم تسریع در تکمیل ساخت ، در پروژه وجود داشت . این مجتمع در 4 طبقه تجاری ( فروشگاه ، رستوران ، شهربازی ، بانک و ... ) و 7 طبقه زیرزمین در مدت 4 سال و بودجه ای بالغ بر 1300 میلیارد ریال تعریف شده بود . مشاور طراحی این پروژه شرکت U+A با هدایت بهرام شیردل معمار برجسته و صاحب نام در سطح بین المللی بین المللی بوده است .

مجتمع تجاری گل مریم

عدم وجود مرکز تجاری مناسب در منطقه هفت شهرداری تهران فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری به منظور احداث یک مجموعه بزرگ جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون شهروندان به وجود آورد ، شرکت سرمایه گذاری مهرگان با درک مناسب از این شرایط تصمیم به احداث مجتمع تجاری مریم در موقعیتی مناسب گرفت . مدیریت طرح این پروژه 1300 میلیاردی در حالی به شرکت تدبیر عمران ایرانیان واگذار شد که مشکلاتی همچون وجود معارضین ، عدم وجود مجوز ساخت ، عدم رضایت از طرح اولیه پروژه از جانب کارفرما و لزوم تسریع در تکمیل ساخت ، در پروژه وجود داشت . این مجتمع در 4 طبقه تجاری ( فروشگاه ، رستوران ، شهربازی ، بانک و ... ) و 7 طبقه زیرزمین در مدت 4 سال و بودجه ای بالغ بر 1300 میلیارد ریال تعریف شده بود . مشاور طراحی این پروژه شرکت U+A با هدایت بهرام شیردل معمار برجسته و صاحب نام در سطح بین المللی بین المللی بوده است .

آغـــاز قرارداد:1387/08/16
پایان قرارداد:1389/04/01
کارفرما:موسسه ناجی سازان امین
مسئولیت:مدیرت بر طرح، مدیریت بر ساخت
زیربنا:126570
وضعیت پروژه:تحویل موقت
مکان پروژه:تهران تقاطع خ مطهری با خ پلیس
۱۲۶۵۷۰ مترمربع زیربنا
%30پیشرفت پروژه

592روز سپری شده

رویدادهای مهم
شرح پروژه

عدم وجود مرکز تجاری مناسب در منطقه هفت شــهرداری تهران فرصت مناســبی برای ســرمایه گذاری به منظور احداث یک مجموعه بزرگ جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون شهروندان به وجود آورد، شــرکت ســرمایه گذاری ناجیسازان امین با درک مناســب از ایــن شــرایط تصمیم بــه احداث مجتمع تجاری مریم در موقعیتی مناسب گرفت. مدیریت طــرح این پروژه ۱۳۰۰ میلیــارد ریالی در حالــی به شــرکت تدبیــر عمــران ایرانیــان واگذار شد که مشــکلاتی همچون وجود معارضین، عدم وجود مجوز ســاخت، عدم رضایــت از طرح اولیه پــروژه از جانب کارفرما و لزوم تســریع در تکمیل ســاخت، در پروژه وجود داشــت. این مجتمع در ۴طبقه تجاری ( فروشــگاه، رســتوران، شــهربازی، بانــک و... ) و ۷ طبقه زیرزمین در مدت 4 ســال و بودجهای بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد ریال تعریف شــده بــود. مشــاور طراحی ایــن پروژه شــرکت U+A با همکاری بهرام شــیردل معمار برجسته و صاحب نام در سطح بین المللی بوده است.

 رفع مشکل جواز و عدم امکان تأمین پارکینگ و حل مشکل ارتفاع پروژه

بدلیــل واقــع شــدن پــروژه در کنــار مــوزه زنــدان قصــر ارتفاع طبقــات حدا کثــر میتوانســت 5 طبقــه باشــد در صورتیکــه ســرمایهگذار تقاضــای حــدود 17 طبقــه تجــاری و اداری از شهرداری تقاضا نموده بود. با شــروع کار تدبیر عمران ایرانیان این مدیریت بررســی طرح اقتصادی پروژه را در دو حالت 5 طبقه و 17 طبقه روی زمین در نظر گرفت و با توجه به موقعیت پروژه و احاطه شــدن در هر ســمت پــروژه به خیابــان و از طرفــی نیاز جدی شــهرداری بــرای توســعه خیابانهــای اطراف و بهــره بردن از شــروع این پروژه برای انجام این کار، پیشــنهاد سطح اشغال پروژه از ۶0 درصد به 80 درصد و امکان کاهش طبقات به 5 با موافقت اولیه شــهرداری انجام شــد. در مدل اقتصادی 5 طبقه روی زمیــن مســاحت تجــاری افزایــش و مســاحت کاربــری اداری کاهــش مییافــت و زمان انجــام پروژه نیز کاهــش مییافت. همچنین به دلیل کاهش زیربنا امکان تامین پارکینگ فراهم میشد و حتی پارکینگ اضافه هم تامین میشد. در مــدل اقتصــادی 5 طبقه با کاربری تجاری نرخ بازگشــتIRRبه مراتب مناســبتر از ســاختمان 17 طبقه روی زمین محاسبه شد و با این مقایسه سرمایهگذار موافقت نمود که با همین پیشنهاد مذا کرات با شهرداری ادامه یابد.

طراحی

طراحــی مهندســی اولیــه پروژه توســط مشــاور ایرانــی انجام شــده بــود کــه دارای اشــکالات متعــدد در پارکینگهــا، دسترســیها و آرایــش مغازههــا بود بطوریکــه امکان اصلاح طــرح آن مشــاور میســر نبــود. مدیریــت طــرح با یک مشــاور ایرانی که در خارج از کشــور واقع شــده بود مذا کره نمود که ایــن پــروژه را بــا قیمت فهرســت بهــای ایران طراحــی نماید و آن شــرکت بــا این شــرایط موافقت نمود. پــس از موافقت شــرکت طراح موضوع با ســرمایهگذار مطرح گردید و با تایید کارفرمــا نســبت به انعقــاد قرارداد اقدام گردیــد. لازم به ذکر است کیفیت طراحی مهندسی انجام شده در این پروژه در سطوح جهانی قرار دارد.

-----------------------------------------------------

همزمان با طراحی و اخذ جواز که میبایست به طور موازی انجــام میگرفــت و بــا تاییــد شــهرداری گودبــرداری شــروع گردیــد.  پــروژه بــه طــوری مدیریــت گردیــد کــه تــا زمانیکــه مدیریت طرح مســئولیت مدیریت پروژه را به عهده داشت در مجموع 7 روز از زمانبندی پروژه جلوتر بود. بــا تغییــر مدیریــت ســرمایه گذار -بنیــاد تعــاون ناجــا- و تغییــر اســتراتژی ایــن ســرمایه گذار با مدیــران طرح خاتمــه قرارداد داده شد از آن پس پروژه با مشکلات زیادی مواجه گشت که متاسفانه پس از مدتی انجام آن متوقف گردید.