همراه شهر

۱۵۰۵۳۳ مترمربــع بلوکهای مســکونی و ۱۷ هزارمترمربع ســاختمان موتورخانه، پارکینگ و تجاری

آغـــاز قرارداد:1395/11/17
پایان قرارداد:1397/11/01
150533 متر مربع
%100پیشرفت پروژه

715روز سپری شده

رویدادهای مهم

شروع عملیات سفت کاری

شروع عملیات فاز ۱ تاسیسات

سفارش خرید آسانسورها

آهن‌کشی چاله‌های آسانسورها

شروع عملیات اجرایی نما

شروع عملیات سرامیک واحدها

سیم کشی واحدها

شروع ساختمان الحاقی پارکینگ

عملیات محوطه سازی

اتمام واحدهای مسکونی

شروع عملیات سفت کاری
شروع عملیات فاز ۱ تاسیسات
سفارش خرید آسانسورها
آهن‌کشی چاله‌های آسانسورها
شروع عملیات اجرایی نما
شروع عملیات سرامیک واحدها
سیم کشی واحدها
شروع ساختمان الحاقی پارکینگ
عملیات محوطه سازی
اتمام واحدهای مسکونی
شرح پروژه

پــروژه مجتمع مســکونی همراه شــهر در زمینی به مســاحت ۳۲۱۲۵مترمربع با زیربنــای کل ۱۵۰۵۳۳ متر مربع در منطقه وردآورد واقع در منطقه ۲۲شــهرداری تهران در حال احداث اســت، این مجموعه شــامل ۶ ســاختمان مســکونی بوده که در مرحله نازک کاری و اجرای نما میباشد. سیستم گرمایش این مجموعه توســط یک موتورخانه مرکزی تامین میشــود و همچنین برای ســرمایش آن چیلرهای برودتی درنظر گرفته شده است. تعداد طبقات بلوکهای مسکونی به شرح ذیل است: بلوکهای B1و B2دارای ۲طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۱۰طبقه روی همکف میباشد. بلوکهای B3و B4دارای ۳طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۱۷طبقه روی همکف میباشد. بلوکهای B5و B6دارای ۳طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۲۰طبقه روی همکف میباشد. که در مجموع تعداد ۶۹۴واحد مسکونی را تشکیل میدهد. لازم به توضیح است درصد پیشرفت کل پروژه مجتمع مسکونی همراه شهر تاکنون ٪97میباشد.


اقدامات مهم انجام شده توسط شرکت تدبیر عمران ایرانیان


پیشنهاد ایجاد دسترسی ماشین رو از تراز زیرزمین بجای سطح محوطه مجتمع مسکونی

طبــق طراحــی اولیــه محوطــه پــروژه جهــت ورود و خــروج خودروها از پارکینگ هر ســاختمان بایســتی مسیری از درب ورودی مجتمع تا ورود به پارکینگ ســاختمانها و بالعکس در محوطه مجتمع مسکونی طی میگردید که باعث ایجاد فضای نا امن جهت تردد ســا کنین درون محوطه میشــد، بــا توجــه به اینکــه تعداد واحدهای مســکونی پــروژه حدود هفتصــدعــددمیباشــد،قطعــًاتــرددخودروهــادرمحوطه مجتمــع بســیار زیــاد بوده و مشــکلات زیادی برای ســا کنین بوجود میآورد، با پیشنهاد این مهندسین مشاور و طراحی مجــدد، مقــرر گردیــد مســیر تــردد خودروهــا بــه پارکینــگ ســاختمانها و بالعکــس از تــراز زیــر زمیــن انجــام شــود، بــا اعمــال ایــن تغییــر در طراحــی پــروژه ضمــن حفــظ امنیــت ســا کنین، فضــای محوطــه بســیار شــکیل تــر بــوده و ارزش افزوده واحدهای مسکونی با این تغییر اضافه خواهد شد.


پیشنهاد دسترسی دوم (ورودی) مجتمع

با اضافه شــدن یک دسترســی دیگر جهت ورود و خروج به مجتمــع مســکونی همراه شــهر ضمــن برطرف شــًدن نگرانی موضــوع ترافیک  در ســاعات پر رفت و آمد قطعا دسترســی به پروژه از دو مســیر بســیار راحت تر بوده و باعث بالا رفتن ارزش افزوده ملک نیز خواهد شد، بدین ترتیب دسترسی به پروژه از دو بلوار در جنوب و غرب پروژه انجام خواهد شد.


ارائه طراحی پوسته نمای پروژه

بدیهــی اســت یکــی از مهمتریــن فاکتورهــای زیبایــی ســاختمانها نمــای بیرونــی آنهــا اســت لذا بــا ارائــه طراحی بســیار شــکیل پوســته نمای پــروژه و دریافــت تاییدیــه آن از شــهرداری مرکــزی و منطقــه 22 تهــران، ارزش واحدهــای مسکونی پروژه همراه شهر افزایش مییابد.


مهندسی ارزش و کاهش هزینه ها به میزان 77 میلیارد ریال

• اجرای کاشی سرامیک واحدها از حالت چسبی به دوغابی

روش نصــب ســرامیک واحدهــا بــه شــیوه دوغابــی کــه بــا پیشــنهاد این مهندسین مشاور جایگزین روش چسبی شده اســت باعث تغییر روش اجرا در نصب ســرامیکهای داخل واحدهای مسکونی گردید،بدین ترتیب که فعالیت های شات دوم دیوارها، لیسه ای کردن سطح روی شات دوم و اجرای اندود چســب ســرامیک حــذف و بجای آن اجــرای دوغاب جایگزیــن گردیــد، بــا چنین روشــی ضمــن بالا رفتن ســرعت نصب کاشــی و ســرامیک درون واحدهای مســکونی باعث صرفه جویی در هزینه اجرا به شــیوه چســبی نیز شــده است.

• پیشــنهاد تغییر پوشــش دیوار واحدهای مسکونی از کناف به گچ وخاک

با ایجاد تغییر پوشش دیوارها از کناف به گچ و خا ک ضمن کاهــش هزینــه اجــرای پــروژه در حدود چهــل میلیــارد ریال، پروسه انجام کار نیز ساده تر گشته است.

• حذف دریچه های فایر دمپر

کاربرد فایر دمپرها در پروژهها برای جلوگیری از رسیدن اکسیژن به آتش میباشــد که باعث جلوگیری از شــعله ور شــدن آتش میشود بدین منظور در صورت وقوع آتش سوزی دریچه های مذکــور کــه در کانــال رفت تعبیه میشــوند به صــورت خودکار بســته شــده و جلــوی دمش هــوا به آتــش را میگیرنــد، در این پــروژه علــت قــرار دادن دریچه هــای فایــر دمپر، عدم ســرایت آتش از طبقه ای به طبقه دیگر بوده اســت با توجه به اینکه در پشــت بام هر بلوک اگزاســت فن نصب میشــًود لذا احتمال نفــوذ آتش بــه طبقات دیگر وجود ندارد نتیجتــا به دلیل اینکه نصــب فایــر دمپرها از الزامات ســازمان آتش نشــانی نبوده و با توجه به وجود ا گزاست فن نصب دریچه های فایر دمپر لزومی ندارد، پس از بررسی موضوع توسط این مهندسین مشاور مقرر گردید این فعالیت از نقشــه ها حــذف گردد که باعث کاهش هزینه اجرای پروژه در حدود هفت میلیارد ریال شــده اســت.

• حذف شیر سه راهی فن کوئل ها

این شیرها جهت کنترل آب سرد و گرم فن کوئل (گرم کن / ســرد کن) در سیســتم کنترل دما کاربرد دارند، شیرهای سه راهــی معمولا بــرای فن کوئل ها با ظرفیت بالا کاربرد دارند، بــا عنایــت به اینکه ظرفیت فن کوئلهای پروژه همراه شــهر حدود 5/۳ جی پی ام میباشد نصب اینگونه شیرها برای فــن کوئلهــای پروژه توجیهی ندارد ضمــن اینکه درصورت نصــب اینگونــه شــیرها عملیــات تعمیــرات و نگهــداًری آنها بــه صــورت دورهای بایســتی صورت پذیــرد، نتیجتــا پس از بررســیهای لازم توســط شــرکت تدبیرعمــران ایرانیــان مقرر گردیــد شــیرهای ســه راهــی فــن کوئلهــا حــذف گردنــد که بــا حــذف این آیتم حــدود نه میلیــارد ریــال در هزینه اجرای پروژه کاسته شده است.

• بررسی و تایید اجرای لوله های دما بالا بجای سوپرپایپ ها :

با تایید اجرای لوله های دما بالا بجای ســوپرپایپ ها ضمن بــالا رفتــن ســرعت اجــرای کار بــه دلیــل ســهولت اجــرای اتصــالات لوله هــای پنج لایه، در این بخش از پروژه کیفیت لوله ها نیز به طور چشــم گیری بالا رفته اســت به نحوی که تحمل فشــار در لوله های دما بالا به مراتب از ســوپر پایپ ها بیشتر است.

• برق رسانی به پروژه از پست ۲۰ کیلوولت بجای ۶۳ کیلوولت

بــا مذا کــرات انجــام شــده بــا اداره بــرق منطقــه مقــرر گردید انشــعاب بــرق مجموعــه همــراه شــهر از پســت بــرق 20 کیلو ولت بجای پســت ۶۳ کیلوولت انجام شــود، بدین ترتیب در صورتــی کــه بــرق پــروژه از پســت ۶۳ کیلــو ولــت تهیــه میگردید جهت تبدیل ولتاژ برق پست مذکور به ولتاژ مورد نیاز پروژه لازم به تهیه تجهیزات بیشتر از جمله فیدر اضافی اســت کــه بــا اعمــال ایــن تغییر خریــد و نصــب فیــدر مذکور حذف گردیده و ســایز کابل مورد نیاز نیز تغییر کرده اســت، نتیجتــًابااعمال تغییرات گفته شــده حدود بیســت میلیارد ریال در هزینه های پروژه صرفه جویی به عمل آمده است.

• تغییر محل نصب پستهای برق پروژه

با توجه به محدودیت موجود در استقرار تجهیزات برقی در محوطــه پروژه (بــه دلیل کمبود فضای ســبز) و با هماهنگی بعمل آمده با کارشناسان اداره برق، مقرر گردید پستهای بــرق مربــوط بــه بلوکهــای ســاختمانی به طبقــات همکف منتقل شوند، به نحوی که برای هر 2 بلوک ساختمانی یک پست برق در طبقه همکف یکی از بلوکها نصب شود.

• ایجاد سیستم ماهواره مرکزی وFTTH

مطابــق نقشــه های اولیــه تنهــا سیســتم آنتــن مرکــزی در بلوک هــای ســاختمانی در نظــر گرفتــه شــده بود کــه این امر سبب نصب دیش توسط ساکنین بر روی نمای ساختمانها میگردید، با پیشــنهاد این مهندســین مشاور و هماهنگی با کارفرمــای پــروژه مقرر گردید که یک سیســتم آنتن و ماهواره مرکــزی تهیــه و نصب گــردد که در صورت نیاز ســاکنین تنها بــا نصب رســیور امــکان دریافــت شــبکه های ماهــوارهای را خواهند داشــت همچنین با برقراری سیستمFTTHامکان دریافــت شــبکه های کابلی صدا و ســیما و دریافت اینترنت پر سرعت بر بستر مذکور قابل انجام است.