مجتمع تجاری ورامین

مجتمع تجاری ورامین یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهری در ورامین است که پیمان مدیریت آن از سال ۱۳۹۲ در دستور کار شرکت قرار گرفت. این پروژه در ۱۲ طبقه و هفت زمینه‌ی کاربری به صورت: پارکینگ (۱۳۵ واحد در سه طبقه)، تجاری (سه طبقه)، ورزشی و تفریحی (دو طبقه)، فرهنگی (دوطبقه)، هایپرمارکت (یک طبقه) و بام و رستوران(یک طبقه) در نظر گرفته شده است. نوع سازه‌ی پروژه اسکلت بتنی با سیستم دال دوطرفه است. در روند اجرای پروژه‌ی بزرگ ورامین ..... نفر مشغول به کار شده اند و تعداد ... برپروژه نظارت عالیه دارند. مهندسی ارزش برای پروژه ی ورامین ... و مقدار ... از هزینه‌ها کم شده است. در مجموع ... نفرساعت جلسات فنی و تعداد ... مناقصه برگزار شده است. تعداد خریدهای خارجی برای پروژه‌ی ورامین ... و خرید داخلی معادل ... است. مجموعا ... نامه‌نگاری انجام شده است.

آغـــاز قرارداد:1392/05/14
پایان قرارداد:1395/12/11
کارفرما:موسسه کارسازان آینده
مسئولیت:مدیرت بر طرح، مدیریت بر ساخت
زیربنا:19732 مترمربع
وضعیت پروژه:در حال ساخت
مکان پروژه:ورامین روبروی شهرداری مرکزی جنب استخر کوثر
19732 مساحت زیربنا
%86پیشرفت پروژه

3341روز سپری شده

رویدادهای مهم

۱- ورود تدبیر عمران به عنوان مدیر پیمان

۲- پایان طراحی

امضای قرارداد

۱- ورود تدبیر عمران به عنوان مدیر پیمان
۲- پایان طراحی
امضای قرارداد
شرح پروژه

پروژه مجتمع تجاری ورامین در زمینی به مســاحت ۲۰۲۵ مترمربع با زیربنای کل ۱۹۷۳۲/۰۱ متر مربع در منطقه ورامین در حال احداث است، این مجموعه شامل یک ساختمان تجاری بوده که در مرحله نازک کاری و اجرای نما میباشد. سیستم گرمایش این مجموعه توسط یک موتورخانه مرکزی تامین میشود. تعداد طبقات مجتمع تجاری ورامین به شرح ذیل است: پارکینگ دارای ۳ طبقه،ها یپر مارکت ۱ طبقه، فضای تجاری ۳ طبقه، ورزشی و تفریحی ۲ طبقه، فرهنگی ۲ طبقه و بام و بام رستوران ۱ طبقه است. لازم به توضیح است درصد پیشرفت کل پروژه مجتمع تجاری ورامین تاکنون ۸۵/۱۸٪ میباشد.

در ایــن بخــش به خلاصــه ای از عملکرد مدیریــت پیمان در راستای بهینه سازی پروژه مرکز تجاری ورامین اشاره میگردد، لازم بــه ذکــر اســت اقدامات صــورت گرفته در زمینــه فنیبازرگانــی، متناســب با مقیــاس و کاربری، پــروژه را در قیاس با پروژه های مشابه کاملامقرون به صرفه وتفریباغیرقابل رقابت نموده اســت، به نحوی که قیمت تمام شــده پروژه به ازای هر مترمربع زیربنای کل،اندکی کمتراز20میلیون ریال خواهدشد.

بازبینی و اصلاح نقشه های اولیه

در زمــان ورود شــرکت تدبیــر عمــران ایرانیــان بــه پــروژه، نقشــههای معماری و سازه از پیش طراحی شده بود، پس از بررسی نقشه و استخراج نواقص و معایب آن، طی مطالعات فنی، مهندسی و اقتصادی صورت گرفته توسط مدیرپیمان، نقشــه های سازه و معماری به دلیل اشکالات متعدد فنی در پارکینگهــا، رمپ هــا، ارتفــاع طبقــات، پــلان معمــاری و در نهایت کاربری فضاها، مجددا طراحی گردید. نتایج اقتصادی حاصل از تغییر نقشه ها به شرح زیر میباشد:

 بهینــه ســازی نقشــه های ســازه، اســتفاده از ضوابــط و آییــن نامه هــای روز و انطبــاق آن بــا کاربــری و تناســبات پــروژه، بــه نحوی که تنها در بخش ســازه در حدود 1 میلیون ریال به ازای هر مترمربع، و در مجموع بالغ بر 20 میلیارد ریال صرفه جویی مالی را به همراه داشته است. تغییــر کاربری هــای اولیــه شــامل کاربــری اداری، کــه طــی مطالعــات صــورت گرفتــه، این نــوع کاربری برگشــت پذیری ســرمایه را تــا حد زیادی غیر ممکن نمــوده بود، به فضاهایی نظیر هایپر مارکت، شــهربازی، فود کورت، رستوران و.... که بر اســاس تجربه های حاصله از پروژههای مشــابه، بازگشــت سرمایه در حد قابل قبول را به همراه دارند.

انعقاد کلیه قراردادهای پیمانکاری

برگــزاری مناقصــات بــا لحــاظ تدقیقــات لازم در زمینــه برآورد کارهــای موضــوع قراردادها، پیــش بینی بهــای اولیه نزدیک بــه واقعیت و بــازار، به نحویکه قیمــت قراردادهای منعقده، پایین ترین قیمت ممکن به نسبت کار انجام شده میباشد.

تهیــهwork packageهای مرتبط با کلیه بخشهای ویژه پروژه شــامل خریدهای اقلام تاسیساتی، هوشمند سازی و...

 برگــزاری مناقصه، طراحــی جزئیات و اجرای نمای پروژه

نمای پروژه مرکز تجاری ورامین شامل نمای دو پوسته فلزی با زیر ســازی آهنی و پوسته آلومینیومی بوده که به دلیل خاص بودن طرح، با دشــواریها و پیچیدگیهای زیادی روبرو بود. در این خصوص بنا به پیشــنهاد کارفرما، از پیمانکاران خارجی ( از کشــور ترکیــه ) دعــوت به عمل آمد تا نســبت به بررســی، استخراج جزییات فنی طرح و اجرا، اقدام نمایند. پــس از بررســیهای لازم قیمــت پیشــنهادی شــرکت ترکیــهای بــرای اجــرای حدود 5000 مترمربع نمــا، در حدود ۶۳ میلیارد ریال مطرح گردید که در این زمینه مدیر پیمان پس از بررسی طــرح، ســاده ســازی، و طراحــی دیتایلهای دقیــق اجرایی، قــرارداد اجــرای نمــا را بــا یــک پیمانــکار داخلی و بــه مبلغ 29 میلیارد ریال منعقد نمود که هم ا کنون در حال اجرا بوده و تا حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 برگزاری مناقصات فروش دستگاهها و کلیه سیستمهای پروژه

ایجــاد فضــای رقابتــی در زمینه خرید دســتگاههایی نظیر پله برقیهــا و آسانســورهای پــروژه بــا شــرکتهای ذیربــط و درجــه اول در ســطح بیــن المللــی شــامل نمایندگانــه شــیندلر، کنه، میتسوبیشی و.... انعقــاد جلســات مســتمر و دعــوت از هریــک از شــرکتهای فــوق بــه منظــور تدقیــق طــرح، تکمیــل مطالعــات ترافیکــی، مذا کــره در خصــوص قیمتهــا و.... بــه نحویکــه 10 دســتگاه پلــه برقــی و ۶ دســتگاه آسانســور بــا ظرفیتهــای متفــاوت و بـالای 8 نفـر، از قیمتهـای پیشـنهادی در حـدود 57 میلیـارد ریــال، بــا قیمــت 40 میلیــارد ریــال از نمایندگــی شــرکت کنــه خریــداری گردیــد.

 خرید کلیه اقلام تخصصی در رشتههای مختلف در پروژه

در خصــوص ســایر خریدهای پــروژه نیز مطابق بند شــماره 5 اقدامــات موثر فنــیبازرگانی صورت گرفته بــه همراه رصد دقیق بازار در هنگام خرید و انطباق زمان نیاز با بهای مناسب از اقدامــات صرفــه جویانــه مدیــر پیمــان در پــروژه بــوده کــه ماحصــل آن، قیمــت تمام شــده پایین تــر از ســایر پروژههای مشابه میباشد.


پیگیری خرید انشعابات

مذا کــره با ســازمانها و ادارات ذیربط به منظور دســتیابی به ما کزیمــم تخفیفهــا و طرحهــای مشــوقی خریــد انشــعابات کــه بــرای مثــال تنهــا در خریــد انشــعاب اولیــه آب پــروژه در حــدود ۳/5 میلیــارد ریال (در حدود ۳0 درصــد ) اداره آب و فاضلاب شهرستان ورامین، با کسب مجوز از سازمان آب و فاضلاب استان تهران تخفیف اخذ گردید. سایرانشعابات نظیر برق،مخابراتو گازهم در زمان مقتضی با همین رویکرد عمل خواهد شد.

 مدیریــت هزینــه و اجــرای پــروژه در سطوح خرد و کلان


 انجــام کلیه اقدامات کارشناســی طرح برای کلیه خریدها در خارج و داخل پروژه


 پیگیــری کلیه موارد و رفع معارضهای موجود در مســیر اجرا اعم از مشکلات با شهرداری و سایر ارگانهای ذیربط

مشــکلات پــروژه در رویارویــی با شــهرداری عمومــا گریبان گیر تمامــی پروژه هــای فعال در این ســطح بــوده، که بــا مذاکره، انعقــاد جلســات مســتمر با شــهردار ورامین و اخــذ تخفیفات کلان در زمینــه پرداخت تخلفات ســاختمانی نــه تنها مانع از توقف عملیات اجرایی گردید بلکه در حدود 20 میلیارد ریال نیز صرفه جویی در این بخش ایجاد شد.