مشاور مادر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

مشارکت ناکو، تانا تدبیر طرح مشارکت ایرانی- هلندی می باشد که از سه مشاور ایرانی تانا انرژی، تدبیر عمران ایرانیان و طرح نو اندیشان و مشاور هلندی ناکو (NACO) تشکیل شده است.

آغـــاز قرارداد:1394/10/01
پایان قرارداد:1400/10/01
کارفرما:شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
مسئولیت:مشاور مادر شهر فرودگاهی
14000 هکتار
%76پیشرفت پروژه

2464روز سپری شده

رویدادهای مهم
شرح پروژه

مشارکت ناکو، تانا تدبیر طرح مشارکت ایرانی- هلندی می باشد که از سه مشاور ایرانی تانا انرژی، تدبیر عمران ایرانیان و طرح ¬نو اندیشان و مشاور هلندی ناکو (NACO) تشکیل شده است. این مشارکت با بهره مندی از زبده ترین مدیران، کارشناسان و متخصصین صنعت هوانوردی و تجارب ارزشمند در مشارکت بخش خصوصی برای توسعه طرح های بزرگ ملی از سال 1394 به عنوان مشاور مادر شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انتخاب و همکاری خود را با این نهاد دولتی آغاز نموده است. اهداف اصلی حضور این مشارکت در طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و شهر فرودگاهی آن، بازنگری و پالایش طرح جامع توسعه فرودگاه (منطقه هوایی) و شهر فرودگاهی و ترسیم نقشه راه روشن در مسیر توسعه این پروژه ی عظیم ملی می باشد. . فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و شهر فرودگاهی آن از اراضی به وسعت حدوداً 14000 هکتار در منطقه جنوبی شهر تهران به فاصله ای حدود 50 کیلومتر از مرکز شهر برخوردار بوده که مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بخش مهمی از فرصت های تجاری محدوده‌ی شهر فرودگاهی آن به حساب می آیند و امروزه در تعامل اقتصادی با کلان شهر تهران و سایر شهرهای مجاور از پتانسیل های بزرگ توسعه اقتصادی کشور برخوردار است. مشارکت ناکو، تانا تدبیر طرح بر این باور است که با رهنمود کلان مقامات و مدیران عالی رتبه شرکت شهر فرودگاهی می تواند گام های قابل توجهی در توسعه این پروژه برداشته و در مسیر رسیدن به جایگاه بین المللی آن به عنوان قطب هوایی منطقه نقش ارزشمندی را ایفا نماید.

ارائه لکه گذاری و تهیه طرح عملکرد ترمینال مسافربری ایرانشهر (بزرگترین ترمینال مسافربری کشور) و پیگیری فرآیند انتخاب سرمایه گذار برای آن

شــهر فرودگاهی امــام خمینی(ره) از مهمترین قســمتهای حمــل و نقــل هوایی در کشــور به شــمار مــیرود. از این رو با توجــه بــه راهبــرد کلان کشــور مبنــی بر افزایش ســهم کشــور در حــوزه انتقــال مســافران و بارهــای هوایــی در منطقــه و برای دســتیابی به توسعه آینده و افزایش درآمدهای ملی (GDP) و پــس از ابــاغ کارفرمــا، طــرح مفهومــی احــداث ترمینــال مســافربری ایرانشــهر توســط ایــن مشــاور تهیه شــد و فرآینــد انتخــاب ســرمایه گذار از طریــق برگــزاری فراخــوان عمومــی و برگــزاری همایــش بین المللــی ســرمایه گذاری در بهمن ماه 1395 برای .تحقق بخشی به این پروژه بزرگ ملی در دستور کار قرار گرفتهمکاری با کارفرما در توسعه فرودگاه و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در شناسایی و جذب متقاضیان سرمایه گذاری و راهبری طرح های سرمایه گذاری و مشارکت

با توجه به نزدیکی شــهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به یکی از بزرگتریــن مرا کــز پخــش در ایــران و تصویــب قانونی برای ایجــاد منطقــه آزاد در آن و بــه تبــع آن ابــراز عاقعهمنــدی ســرمایهگذاران بالقــوه جهــت ســرمایهگذاری در شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی(ره) راهبــری و بررســی طرحهــای ســرمایهگذاری به گروه مشــارکت وا گذار شــده اســت و این مشارکت با تهیه فرآیند گردش کار و فرمهای ارزیابی حدود 100 پروژه بالقوه سرمایه گذاری را مدیریت و راهبری میکند.