مپنا لکوموتیو

ایجاد فضای مناسب برای تولید لکوموتیو با ظرفیت اسمی 200 دستگاه لکوموتیو باری و مسافری و تجهیزات مربوطه در راستای قرارداد کارفرما جهت انتقال دانش فنی آن از شرکت زیمنس.

آغـــاز قرارداد:1387/07/15
پایان قرارداد:1390/12/29
کارفرما:گروه مپنا (شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو)
مسئولیت:مدیرت بر طرح، مدیریت بر ساخت
زیربنا:54000 مترمربع
وضعیت پروژه:تحویل قطعی
مکان پروژه:اتوبان تهران - کرج
54000 54000
%100پیشرفت پروژه

1260روز سپری شده

رویدادهای مهم
شرح پروژه

کارخانه لکوموتیو ســازی مپنا بــرای ایجاد فضای مناســب برای تولیــد لکوموتیو با ظرفیت اســمی ۲۰۰ دستگاه لکوموتیو باری و مسافری و تجهیزات مربوطــه در جهــت انتقــال دانش فنی از شــرکت زیمنس که شامل ۵۰۰۰۰ مترمربع کاربری صنعتی شــامل سولهها یی با ارتفاع ۱۶ متر برای انبارهای ســنگین، تولیــد، بدنه، پیــش آماده ســازی، رنگ، مونتاژ و ســالن تولید بوژی با زیربنای اداری ۴۰۰۰ مترمربــع و برق مــورد نیاز و مصرفــی ۴ مگاوات است.

زمانبندی و ارائه راهکار برای ساخت کارخانه همزمان با طراحی

پـروژه سـاخت کارخانـه لوکومتیوسـازی مپنـا طـی قـراردادی بــه منظــور ســاخت حــدود 80 لوکومتیــو تحــت لیســانس زیمنـس بـا انتقـال تکنولـوژی منعقـد شـد کـه بـر مبنـای آن 20 لوکومتیـو سـاخته شـده نیـز از زیمنـس تحویـل گرفتـه میشـد. مبلــغ قــرارداد مپنــا و زیمنــس در حــدود 500 میلیــون یــورو منعقــد شــد. تاخیــر در ســاخت کارخانــه و در نتیجــه تاخیــر در سـاخت لوکومتیوهـا و درنهایـت تاخیـر در اجـرای پـروژه، جریمــه قابــل توجهــی را بــه مپنــا تحمیــل میکــرد کــه ایــن مبلـغ جریمـه تقریبـا معـادل قیمـت سـاخت کارخانـه تعییـن شــده بــود. در شــرایطی کــه طرحــی بــرای ســاخت کارخانــه پیشبینـی نشـده بـود و شـرکت زیمنـس صرفـا لـیاوت کلـی از پــروژه و حــدود زیربنــای ســاختمانهارا بــه مپنــا تعییــن ارائــه داده بــود، شــرکت مپنــا میبایســت از کارخانــه تحــت هــر شــرایطی بهرهبــرداری میکــرد. شــرکت مپنــا مدیریــت پــروژه را بــر عهــده داشــت و خدمــات مشــاور مدیریتــی و تخصصــی توســط تدبیرعمــران ایرانیــان انجــام شــد. شــرکت تدبیــر عمــران ایرانیــان بــرای حــل مشــکل زمــان پیشــنهاد داد کــه ســولههای انبارهــا بــا راهــکار و روش اجرایEPCبه سـه شـرکت معتبر داده شـود که پروژه را در زمـان دو تـا سـه مـاه طراحـی و اجـرا کننـد و طـی همیـن زمـان مشـاوران طراحـی تاسیسـات، معمـاری و بـرق تعییـن شـود و مشـاور بـه ترتیـب طبـق برنامـه زمانبنـدی ابتـدا عملیـات سـفتکاری، نـازککاری، تاسیسـات و نهایتـا محوطهسـازی را ارائــه دهــد. از طرفــی بــا یــک شــرکت پیمانــکار قــراردادی بــه شــیوه فهرســت بهائــی بــدون ذکــر متربــرآورد منعقــد و صرفــا مشــخص شــود کــه چــه مقــدار پلــوس یــا مینــوس بــه آن تعلــق میگیــرد. پــس از عقــد قــرارداد پیمانــکار امــکان ایـن را داشـت کـه طـی دو مـاه تجهیـز کارگاه را انجـام دهـد و در انتهـای دومـاه، طراحـی صـورت گرفتـه بـه آن شـرکت تحویـل داده شـود. بـا ایـن پیشـنهاد کارفرمـا قـراردادی را بـا یـک شـرکت وابسـته بـه مپنـا امضـا و پیمانـکار نیـز اقـدام بـه تجهیــز کارگاه خــود کــرد.